Privacyverklaring

Tennis Club Leende hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tennis Club Leende zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Verwerking van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Tennis Club Leende verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het voeren van een verenigingsadministratie;
 • het organiseren van activiteiten, toernooien, competities en trainingen;
 • het informeren van leden en het communiceren over de vereniging;
 • het exploiteren van de kantine;
 • en het behoud van de clubhistorie.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tennis Club Leende de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of vastleggen:

 • Naamgegevens (naam, voorletters, voorvoegsels, achternaam, initialen);
 • Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, mobiel nummer, emailadres);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer;
 • Lidmaatschapsnummer;
 • Lidmaatschapsdatum (van t/m).

Uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens door Tennis Club Leende ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) worden opgeslagen tot maximaal een jaar na beëindiging lidmaatschap, behoudens de financiële bewaarplicht van maximaal zeven jaar.

Daarnaast wordt vanuit clubhistorisch belang het oud-ledenbestand en beeldmateriaal opgeslagen. Het beeldmateriaal en naamgegevens kunnen ook tot 5 jaar terug worden gebruikt voor communicatie over of promotie van het tennis en de vereniging op de website, social media of lokale media.

Ter bescherming van onze accommodatie en het kunnen identificeren van betrokkenen wordt permanent beeldmateriaal gemaakt in en om de kantine. Deze beelden worden beperkte tijd bewaard en slechts bekeken bij incidenten. Bij een incident worden de betreffende beelden eventueel langer bewaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het aanmelden van leden bij de KNLTB;
 • het inschrijven voor competities en toernooien bij de KNLTB en Toernooi.nl;
 • het inschrijven voor trainingen;
 • de hosting en het beheer van de website en mailserver.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten en/of de nodige afspraken hebben gemaakt omtrent de beveiliging van persoonsgegevens. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor schriftelijk toestemming hebt verstrekt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Tennis Club Leende bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Tennis Club Leende van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze accommodatie en opslagruimtes worden na gebruik afgesloten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met een van de bestuursleden op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op met een van de bestuursleden of gebruik het contactformulier onder aan de pagina.